Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een zorgverlener, bijvoorbeeld je huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dat betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij en verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële adminstratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Indien noodzakelijk voor de behandeling worden je NAW-gegevens, geboortedatum en telefoonnummer doorgegegeven aan de Natuurapotheek via een recept. Zodoende kan de apotheek de middelen rechtstreeks naar je toesturen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA

Op de nota die JE via mail ontvangt staan alleen de noodzakelijke gegevens:

 • je naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling, bv 'behandeling natuurgeneeskunde'
 • de kosten van het consult